มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์

ตรา 213

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน

การวิจัย การทำงาน โดยบูรณาการการทำงานกับท้องถิ่นและสังคม

 

 

 

 

Facebook Page  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

www.uru.ac.th

เบอร์โทร 055 411096 ต่อ 0, 1644